DERT-668x27311

K BELGELERİ

K BELGESİ NEDİR?
Ulaştırma Bakanlığı’ nca düzenlenen 10 Temmuz 2003 tarih ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” yürürlüğe girmiş olup, 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri ve ilgili Uygulama Talimatı gereği karayolu taşıma faaliyetleri AB müktesebatına uygun olarak düzenlenmiştir.

Bununla birlikte 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, taşıma düzenini ve güvenliği sağlamak, taşımacılık ile iştigal eden tüm kurum ve kuruluşların haklarını, sorumluluklarını belirlemek karayolları taşımacılığını diğer taşıma sistemleri ile birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanları daha yararlı şekilde kullanmasını sağlamak amacı ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde gerekli olan belgedir. Bu belge Yetki Belgesi olarak adlandırılmaktadır.

K1 Yetki Belgesi : Yurtiçi Ticari eşya taşımacılığı yapanlara verilir
K1 Yetki belgesi almak için başvuranların; Şahısların kendi adına kayıtlı en az 25 ton istiap haddine haddinde yük taşıma aracı olması ,Şirket veya kooperatiflerin kendi adına kayıtlı en az 75 ton istiap haddinde yük taşıma aracı ve en az 10.000 YTL. sermaye veya işletme sermayesi olması gerekir.

K1 Yetki belgesi fiyatı: 19.372

K1 Yetki Belgesi için istenen evraklar:

1.Yetki belgesi talep dilekçesi ve başvuru formu (temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak)

2.Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği (sermaye,temsil ve ilzamı beliritir)

3.Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü aslı veya noter onaylı örneği

4.Sahip / ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlerin)(Yabancı uyruklu ortak ve yöneticilerin noter onaylı pasaport örneği)

5. Sahip / ortak ve yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından alınmış yeni tarihli Adli Sicil Belgesi (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim kurulu ve Müdürlere ait)

6.Ticaret Odası Faaliyet belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Faaliyet Belgesi

7.Adına kayıtlı araçların;en son tescil edilmiş,Emniyet kayıtlarıyla uyumlu dört yüzü bi,r sayfada olacak şekilde okunaklı ruhsat fotokopileri (kullanım amaç bilgisi Ticar-Yük Nakli olacak)

8.Vergi istemine kayıtlı olduğunu gösterir belge örneği

Kapasite Şartı (Asgari Kapasite)

Gerçek Kişi (Şahıs) Tüzel Kişi (Şirket)

25 Ton istiap haddi 75 ton istiap haddi

Sermaye 10.000 Sermaye 10.000

Taşıtların Yaşı:20 veya daha küçük model (asgari kapasite sağlandıktan sonraki taşıtlarda yaş şartı aranmamaktadır)

K1 Yetki Belgesi Gerçek Kişi Yenileme Evrakları

1- Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.

2- Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihi geçerli ruhsatların, 4 yüzü bir sayfada fotokopileri

3- Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı

4- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı

6- Değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi aslı yada onaylı örneği

7- Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı

NOT :
• En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtın ( Çekici, kamyon ve kamyonetin ) olması gerekmektedir.

• (Çekici+Yarı Römork/ römork) , (Römork takar kamyon+römork) birim taşıt oluşturmaktadır.

• (Römork takar kamyon+ römork) şeklinde birim taşıtlarda römorkun istiap haddi en fazla 17 ton olması gerekmektedir.

• Muafiyetsiz şartlarda K1 yetki belgesi almış olanlar katar ağırlığı esasına göre en az 25 ton istiap haddine haiz 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal taşıt veya taşıtlara sahip olması ve sermaye miktarının en az 10.000 TL olması gerekmektedir. (Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz), .( Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.)

UYARI: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22. maddesinin 2. fıkrasının ( b) bendine göre belge devri yapılmış ise; asgari kapasite ve sermaye şartının sağlanmış olması gerekmektedir.

K1 Yetki Belgesi Tüzel Kişi Yenileme Evrakları

1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.

2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

3- En son temsil ilzama yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküsü aslı

4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı

5- Asgari kapasiteyi sağlayıcı eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların ( Çekici, kamyon ve kamyonetin ) 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Katar ağırlığı esasına göre en az 75 ton istiap haddine haiz taşıt veya taşıtlarla asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir.
( Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.)

6- Yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

7- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi)

8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi

9- Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir.

NOT:

• Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.

• (Çekici+Yarı Römork/ römork) , (Römork takar kamyon+römork) birim taşıt oluşturmaktadır.

• (Römork takar kamyon+ römork) şeklinde birim taşıtlarda römorkun istiap haddi en fazla 17 ton olması gerekmektedir

*K1 Yetki Belgesi: İl içi Ticari eşya taşımacılığı(3,5 tonun altındaki araçlar sadece il içi ve Kamyonetler için *K1 verilir.)

*K1 Yetki Belgesi için istenen gerekli evraklar

(Sadece 3,5 tonu geçmeyen kamyonet cinsi taşıtlar ile yapılan taşımalar)

1.Yetki belgesi talep dilekçesi ve başvuru formu (temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak)

2.Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği (sermaye,temsil ve ilzamı beliritir)

3.Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü aslı veya noter onaylı örneği

4.Sahip / ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlerin)(Yabancı uyruklu ortak ve yöneticilerin noter onaylı pasaport örneği)

5. Sahip / ortak ve yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından alınmış yeni tarihli Adli Sicil Belgesi (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim kurulu ve Müdürlere ait)

6.Ticaret Odası Faaliyet belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Faaliyet Belgesi

7.Adına kayıtlı araçların;en son tescil edilmiş,Emniyet kayıtlarıyla uyumlu dört yüzü bi,r sayfada olacak şekilde okunaklı ruhsat fotokopileri (kullanım amaç bilgisi Ticari-Yük Nakli olacak)

8.Vergi istemine kayıtlı olduğunu gösterir belge örneği

Kapasite Şartı (Asgari Kapasite)

Gerçek Kişi (Şahıs) Tüzel Kişi (Şirket)

Asgari Kapasite:Toplam yükü 3,5 tonu geçmeyen en az bir adet yük taşımaya mahsus taşıt

Taşıt Yaşı:20 veya daha küçük model

K2 Yetki Belgesi: Kendi iştigali ile ilgili,Yurtiçi eşya taşımacılığı(3,5 tonun üstündeki araçlar Kamyonlar için verilir)

K2 Yetki belgesi almak için başvuranların; Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayanlar.Şahıs veya şirket olması farkı aranmaksızın kendi adına kayıtlı en az bir adet ticari yük taşıma aracıdır.

K2 Yetki belgesi fiyatı: 9.685

K2 Yetki Belgesi için istenen evraklar

1.Yetki belgesi talep dilekçesi ve başvuru formu (temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak)

2-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği (sermaye,temsil ve ilzamı beliritir)

3-.Sahip / ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlerin)(Yabancı uyruklu ortak ve yöneticilerin noter onaylı pasaport örneği)

4-Adına kayıltlı araçların teknik muayene tarihi geçerli,Emniyet kayıtlarıyla uyumlu dört yüzü bir sayfada olacak şekilde okunaklı ruhsat fotokopileri.

5- Vergi istemine kayıtlı olduğunu gösterir belge örneği

Kapasite Şartı (Asgari Kapasite)

Gerçek Kişi (Şahıs) Tüzel Kişi (Şirket)

Asgari Kapasite:En az 1 adet yük taşımaya mahsus taşıt.

K2 Yetki Belgesi Gerçek/ Tüzel Kişi Yenileme Evrakları

1- Belge sahibi/ temsil ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.

2- En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir.

3- Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın 4 yüzü bir sayfada fotokopisi

4- Sahip ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti.

5- Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı veya şirket / Koop.ise noter onaylı İmza Sirküleri aslı

Not: (Çekici+Yarı Römork/ römork), (römork takar kamyon+römork) birim taşıt oluşturmaktadır

*K2 Yetki Belgesi: Kendi iştigali ile ilgili il içi eşya taşımacılığı(3,5 tonun altındaki araçlar Kamyonetler için *K2 verilir.)
*K2 Yetki belgesi fiyatı: 2116 TL

*K2 Yetki Belgesi için istenen evraklar (Sadece 3,5 tonu geçmeyen kamyonet cinsi taşıtlar ile yapılan taşımalar)

1.Yetki belgesi talep dilekçesi ve başvuru formu (temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak)

2.Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü aslı veya noter onaylı örneği

3.Sahip / ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlerin)(Yabancı uyruklu ortak ve yöneticilerin noter onaylı pasaport örneği)

4.Adına kayıtlı araçların;teknik muayene tarihi geçerli,Emniyet kayıtlarıyla uyumlu dört yüzü bi,r sayfada olacak şekilde okunaklı ruhsat fotokopileri

5.Vergi istemine kayıtlı olduğunu gösterir belge örneği

Kapasite Şartı (Asgari Kapasite)

Gerçek Kişi (Şahıs) Tüzel Kişi (Şirket)

Asgari Kapasite:Toplam yükü 3,5 tonu geçmeyen en az bir adet yük taşımaya mahsus taşıt
K3 Yetki Belgesi: Yurtiçi ticari amaçlı ev büro ve eşya taşımacılığı

K3 Yetki belgesi almak için başvuranların; Şahıs, taşıma kooperatifi, şirket dahil kendi adına kayıtlı en az 30 ton yük taşıma kapasiteli özmal ticari araç ve en az 5.000 YTL. sermaye veya işletme sermayesi.
K3 Yetki belgesi fiyatı: 9.685

3 – K3 Belgesi

Ticari amaç ile yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapanlar.

Şahıs, taşıma kooperatifi, şirket dahil kendi adına kayıtlı en az 30 ton yük taşıma kapasiteli özmal ticari araç ve en az 5.000 YTL. sermaye veya işletme sermayesi.

K3 Yetki Belgesi için istenen evraklar.

1.Yetki belgesi talep dilekçesi ve başvuru formu (temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak)

2.Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği (sermaye,temsil ve ilzamı beliritir)

3.Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü aslı veya noter onaylı örneği

4.Sahip / ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopileri (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlerin)(Yabancı uyruklu ortak ve yöneticilerin noter onaylı pasaport örneği)

5. Sahip / ortak ve yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından alınmış yeni tarihli Adli Sicil Belgesi (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece Yönetim kurulu ve Müdürlere ait)

6.Ticaret Odası Faaliyet belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Faaliyet Belgesi

7.Adına kayıtlı araçların;en son tescil edilmiş,Emniyet kayıtlarıyla uyumlu dört yüzü bi,r sayfada olacak şekilde okunaklı ruhsat fotokopileri (kullanım amaç bilgisi Ticar-Yük Nakli olacak)

8.Vergi istemine kayıtlı olduğunu gösterir belge örneği

Kapasite Şartı (Asgari Kapasite)

Gerçek Kişi (Şahıs) Tüzel Kişi (Şirket)

30 Ton istiap haddi 30 ton istiap haddi

Sermaye 5.000 Sermaye 5.000

Taşıtların Yaşı:20 veya daha küçük model (asgari kapasite sağlandıktan sonraki taşıtlarda yaş şartı aranmamaktadır)

K3 Yetki Belgesi Gerçek Kişi Yenileme Evrakları

1- Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.

2- Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihli geçerli ruhsatların,4 yüzü bir sayfada fotokopileri

3- Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı

4- T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı

6- Değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi aslı yada onaylı örneği

NOT:
a. En az bir birim eşya taşımaya mahsus öz mal ticari taşıtın (çekici,kamyon ve kamyonetin) olması gerekmektedir.

b. (Çekici+Yarı Römork/ römork) , (Römork takar kamyon+römork) birim taşıt oluşturmaktadır.

c. (Römork takar kamyon+ römork) şeklinde birim taşıtlarda römorkun istiap haddi en fazla 17 ton olması gerekmektedir.

d. Muafiyetsiz şartlarda K3 yetki belgesi almış olanlar katar ağırlığı esasına göre en az 30 ton isitap haddine haiz 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal taşıt veya taşıtlar ile asgari kapasite şartı ve mesleki yeterlilik şartının sağlanması ve sermaye miktarının en az 5000 TL olması gerekmektedir.(Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz),(Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.)

UYARI:Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22. maddesinin 2.fıkrasının b bendine göre belge devri yapılmış ise;asgari kapasite,sermaye ve mesleki yeterlilik şartının sağlanmış olması gerekmektedir.

K3 Yetki Belgesi Tüzel Kişi Yenileme Evrakları

1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.

2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 5.000 TL olacak)

3- En son temsil ilzama yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküsü aslı

4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı

5- Asgari kapasiteyi sağlayıcı eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların ( Çekici, kamyon ve kamyonetin ) 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Katar ağırlığı esasına göre en az 30 ton istiap haddine haiz taşıt veya taşıtlarla asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir. ( Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.)

6- Yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

7- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi)

8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi

9- Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir.

NOT:
a. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.

b. (Çekici+Yarı Römork/ römork) , (Römork takar kamyon+römork) birim taşıt oluşturmaktadır.

c. (Römork takar kamyon+ römork) şeklinde birim taşıtlarda römorkun istiap haddi en fazla 17 ton olması gerekmektedir.