DERT-668x27311

B BELGELERİ

B YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

B1 Yetki Belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

B1 yetki belgesi almak için başvuranların;
1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 adet koltuk kapasitesi ile 100 Bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,
2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olması,
3) Herhangi bir ülkenin en az bir taşımacısıyla o ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış, Bakanlıkça şekil ve şartları belirlenen düzenli hat sözleşmesine sahip olması şarttır.

B 1 yetki belgesi sahiplerinden;
150-200 özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 2 adet taşıma hattında,
201-250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 3 adet taşıma hattında,
251-350 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 4 adet taşıma hattında,
351-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 6 adet taşıma hattında,
501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar sınırsız taşıma hattında,
düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler.

Yetki belgesi sahibinin, bir ülkeye yönelik hatlarda yapacağı birden fazla seferler için, faaliyette bulunacağı hattın mesafesi veya uzunluğu, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı ve sefer başına ortalama yolcu sayısı veya doluluk oranı dikkate alınarak günlük ve/veya haftalık toplam sefer sayısı belirlenir.
B1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın B2, D1 ve D2 yetki belgelerini de alabilirler.

B1 Yetki Belgesi fiyatı:96.879

B2 Yetki Belgesi:
a)Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlara verilir.
B2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal ticari otobüs ile 50 Bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
B2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de alabilirler.

B2 Yetki Belgesi fiyatı:48.437

B3 Yetki belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.
B3 yetki belgesi almak için başvuranların; kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

B3 Yetki Belgesi fiyatı:9.685